Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Stafi i Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit

 
Emri Mbiemri/Pozicioni Tel/Email
   

Geron KAMBERI
Drejtor i Përgjithshëm

00 355 4 222 24 09
geron.kamberi@akti.gov.al

   

Eva ÇOTA
Asistente

00 355 4 222 24 09
eva.cota@akti.gov.al

 
Drejtoria e Programeve Kombëtare
   


Drejtor

00 355 4 222 24 09
info@akti.gov.al

 
Sektori i Programeve Kombëtare
   

Lidjana SHAHINAJ
Përgjegjës

00 355 4 222 24 09
lidjana.shahinaj@akti.gov.al

   


Specialiste

00 355 4 222 24 09
@akti.gov.al

 
Sektori i Teknologjisë dhe Inovacionit
   

Dhimitraq MOSKO
Përgjegjës

00 355 4 222 24 09
dhimitraq.mosko@akti.gov.al

   

Henri LILA
Specialist

00 355 4 222 24 09
henri.lila@akti.gov.al

 
Drejtoria e Programeve Ndërkombëtare
   

Robert DUMI
Drejtor

00 355 4 222 24 09
robert.dumi@akti.gov.al

 
Sektori i Marrëdhënieve Dy-Palëshe

Evis TASELLARI
Përgjegjës

00 355 4 222 24 09
evis.tasellari@akti.gov.al

   

Rajna SPAHO
Specialiste

00 355 4 222 24 09
rajna.spaho@akti.gov.al

 
Sektori i Marrëdhënieve Shumë-Palëshe
   

Daniela Tako
Përgjegjëse

00 355 4 222 24 09
daniela.tako@akti.gov.al

   

Julian ZAIMI
Specialist

00 355 4 222 24 09
julian.zaimi@akti.gov.al

   

Ardit GJIPALI
Specialist

00 355 4 222 24 09
ardit.gjipali@akti.gov.al

 
Sektori i Shërbimeve Mbështetëse
   

Vitori LENJA
Financiere

00 355 4 222 24 09
vitori.lenja@akti.gov.al

   

Iva SEFERI
Llogaritare

00 355 4 222 24 09
iva.seferi@akti.gov.al