Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Rrjete, Shoqata, Struktura e Iniciativa Europiane në fushën e kërkimit shkencor

EARMA – European Association of Research Managers and Adminitrators - Shoqata Evropiane e Menaxherëve dhe Administratorëve të KërkimitMembership Fee:
Anëtarësim Institucional – 790 Euro
Anëtarësim Individual - 180 Euro

AKTI ka qënë nje vit anëtar i këtij rrjeti.

Web: www.earma.org

ERRIN - European Regions Research and Innovation NetworkMembership Fee:
Anëtarësim i Plotë – 2700 Euro
Anëtarësim i Asoiciuar – 2100 Euro

Web: www.errin.euIGLO - Informal Group of Liaison Research & Development offices in BrusselsRrjet jo formal organizatash në Bruksel. Këto zyra përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e Agjencive kombëtare në vendin e tyre. Kjo është vetëm për vëndet që kanë përfaqësi në Bruksel por është me interes për marrje informacioni të përditësuar herë pas here për cdo cështje ne fushën e kërkimit në Evrope.

Web: www.iglortd.org

EARTO - European Association of Research and Technology OrganizationsAnëtarësimi llogaritet në bazë të madhësisë së organizatës përafërsisht 25 Euro për çdo punonjës.

Web: www.earto.eu


IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation - Shoqata Ndërkombëtare e Parqeve Shkencore dhe Zonave të Inovacionit


Web: www.iasp.ws


AURP - Association of University Research Parks - Shoqata e Parqeve Kërkimore të Universiteteve


Web: www.aurp.net


ERAC - European Research Area Committee - Komiteti i Zonës Europiane të Kërkimit Shkencor

Web: ec.europa.eu/research/era/crest_en.htm

ESFRI - European Strategy Forum on Research Infratsructures - Forumi për Strategjinë Europiane të Kërkimit Shkencor

Web: ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri

ERA Watch - Observatori Europian për Politikat Europiane në Kërkimin Shkencor

Web: erawatch.jrc.ec.europa.e/

EURASHE - European Association of Institutions In Higher Education – Shoqata Europiane e Institucioneve në Arsimin e Lartë

Web: www.eurashe.eu

EUA - European Universities Associations – Shoqata Europiane e Universiteteve

Web: www.eua.be/

ERIC - European Research Infrastructure Consortium - Konsorciumi i Infrastrukturës Europiane të Kërkimit Shkencor

Web: ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric

Rrjeti Europian EURAXESS

Web: ec.europa.eu/euraxess/

SGHRM - Steering Group on Human Resources and Mobility - Grupi Drejtues Europian mbi Burimet Njerëzore dhe Mobilitetin e Kërkuesve Shkencorë

Web: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/SGHRM-WG1-on-HR-Issues-Final-report-May-2012.pdf

SCAR - Standing Comitte on Agricultural Research –Komiteti Drejtues për Kërkimet Shkencore në Fushën e Bujqësisë

Web: ec.europa.eu/research/scar/index.cfm?pg=home

JRC – Joint Research Center - Qendra e Përbashkët e Kërkimit Shkencor

Web: ec.europa.eu/jrc/

JTI - Joint Techology Initiatives - Iniciativat e Përbashkëta Teknologjike

Web: ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=about

GPC - High Level Group for Joint Programmiming – Grupi Europian i Nivelit të Lartë për Programimin e Përbashkët në Kërkimin Shkencor

Web: data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1305-2013-INIT/en/pdf

ERAB - European Research Advisory Board - Bordi Këshillimor për Kërkimin Shkencor Europian

Web: /ec.europa.eu/research/erab/index_en.html

EURO-CASE - The European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering - Këshilli Europian për Shkencat e Aplikuara , Teknologji dhe Inxhinieri

Web: www.euro-case.org