Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Projekti ERASES TOP IIITitulli i Projektit: ERASES TOP III - Të bëhen më teheqëse karrierat e kërkuesve europiane duke zhvilluar shërbime të reja dhe duke rritur shërbimet aktuale në Rrjetin EURAXESS

Ankronimi i Projektit: ERASES TOP III

Marrëveshja e Grantit Grant Agreement Number: 665934

Programi: Horizon 2020

Financuesi: Komisioni Europian

Financimi i marrë: Data e Fillimit: 1 Qershor 2015

Data e Përfundimit: 31 Maj 2018

Kohëzgjatja: 36 muaj

Roli i AKTI-t: Përfitues në WP7.3 (Paketa e punës Nr.7, Detyra Nr.3)

AKTI si përfitues do ketë si detyre problemet e diasporës kërkimore dhe tërheqjen e saj në vendet respective.

Web:

Qëllimi i Projektit: Pjesemarrja e AKTI-t në projekt do të mundësojë të rrisë dhe të bëjë me atraktive tërheqje e diasporas sonë dhe më tej, në projektet e përbashkëta kërkimore–shkencore dhe ti japë një shtysë të mëtejshme nivlit tëe kërkimit dhe inovacionit në vendin tonë.

Objektivat: Kthimi i një numri sa më të madh nga rradhët e diasporës në vendet respective duke krijuar një mjedis më tërheqës për kërkuesit.

Në këtë projekt marrin pjesë 39 Organizata nga Europa.