Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Projekti WeB-InUnion


Titulli i Projektit: "Bringing Western Balkans closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration"

Ankronimi i Projektit: WeB-InUnion

Programi: Programit FP7

Financuesi: Komisioni Europian

Financimi i marrë: 20,056.30 €

Statusi: Është bërë raportimi final pritet vlerësimi i raportimit nga Komisioni Europian.

Data e Fillimit: 1 Shtator 2012

Data e Përfundimit: 31 Tetor 2014

Kohëzgjatja: 26 muaj

Roli i AKTI-t: AKTI si partner ishte pjesProgramit FP7 në Paketën e Punës Numër 4 e cila koordinohej nga Qendra për Kërkim dhe Teknologji në Greqi (CERTH). Detyra e AKTI-t është detyra Numër 4.2 Analiza e Rezultateve dhe Rekomandimeve.

Web: www.webinunion.eu

Qëllimi i Projektit: Qëllimi i këtij Projekti ishte rritja e rrjeteve kombëtare dhe rajonale EURAXESS në vendet e Ballkanit Perëndimor. Duke u mbështetur në Rekomandimin Nr 1, 4 dhe 30 të Unionit për Inovacion ky projekt kishte për qëllim identifikimin dhe eliminimin në vitet e ardhshme të pengesave qe vështirësojnë lëvizjen e studiuesve dhe kërkuesve shkencorë nga një vend në një tjetër dhe promovimin e Rrjetit të Kërkuesve Pan-Europian "EURAXESS".

Konsortiumi i projektit përbëhej nga 6 partnerë dhe 2 vende të asociuara dhe është koordinuar nga Centre for Research and Technology Hellas CERTH, Greqi.

Publikime: