Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Projekte


Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit AKTI ka qënë dhe është pjesë e projekteve për Kërkim dhe Zhvillim të financuara nga Bashkimi Europian.

Albanian Euraxess Service Network (AL-ES.NET )- është një projekt në kuadër të Programit FP7, me një kohëzgjatje 3 vjeçare 2013 - 2016. Qëllimi i këtij projekti është ngritja e Rrjetit EURAXESS Albania.

European Enterprise Network (EEN)- është një projekt në kuadër të programit COSME, i cili ka për qëllim ngritjen e Rrjetit të Ndërrmarjeve të Vogla e të Mesme në Shqipëri.

Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network (EURAXESS TOP III)- është një projekt në kuadër të Programit H2020, me një kohëzgjatje 3 -vjeçare 2015-2018, i cili ka për qëllim testimin zhvillimin dhe pilotimin e shërbimeve të reja që mund të ofrojë EURAXESS veçanërisht në zhvillimin e karrierës si dhe në përmirësimin e mjedisit për kërkuesit në lëvizje.

Bringing Western Balkans closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration (Web-InUnion)- ishte një projekt i cili u implementua nga AKTI për një periudhë 2-vjeçare 2012-2014 në kuadër të Programit FP7. Duke u mbështetur në Rekomandimin Nr 1, 4 dhe 30 të Unionit për Inovacion ky projekt kishte për qëllim identifikimin dhe eliminimin në vitet e ardhshme të pengesave qe vështirësojnë lëvizjen e studiuesve dhe kërkuesve shkencorë nga një vend në një tjetër dhe promovimin e Rrjetit të Kërkuesve Pan-Europian "EURAXESS".

Western Balkan Countries INCO.NetWork- ishte një projekt i cili u implementua nga AKTI për një periudhë 2-vjeçare 2011-2013. Qëllimi i këtij projekti ishte mbështetja e dialogut ndër-rajonal për shkencë dhe teknologji, identifikimi i potencialit dhe prioriteteve në Kërkim –Zhvillim –Teknologji, rritja e pjesëmarrjes së kërkuesve nga rajoni në projekte Europiane për kërkim dhe zhvillim, analizimi i nevojave inovative dhe pengesave si dhe krijimi i një bashkëpunim sa më të afërt midis kërkimit dhe inovacionit.