Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Partnerë Kombëtarë

Ministri

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Web: www.arsimi.gov.al


Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike

Web: www.inovacioni.gov.al


Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Web: www.bujqesia.gov.al


Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Web: www.ekonomia.gov.al

Ministria e Shëndetësisë

Web: www.shendetesia.gov.al


Ministria e Financave

Web: www.financa.gov.al


Agjenci dhe Institute

Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Web: www.akad.gov.al
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - AIDA

Web: www.aida.gov.al

Rrjeti Akademik Shqiptar - RASH

Web: www.rash.al/Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare - ISUV

Web: www.isuv.gov.al/

Instituti i Shëndetit Publik - ISHP

Web: www.ishp.gov.al


Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - ShGjSh

Web: www.gsa.gov.al
Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave

Web: www.alpto.gov.al


Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Web: www.dps.gov.alZyra Shqiptare e të Drejtës së Autorit

Web: www.zshda.gov.al

Universitete Publike

UNIVERSITETI I TIRANËS

Web: www.unitir.edu.al


UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Web: www.upt.al


UNIVERSITETI MJEKËSISË, TIRANË

Web: www.umed.edu.al


UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Web: www.ubt.edu.al


UNIVERSITETI I ARTEVE, TIRANË

Web: www.uart.edu.al


UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

Web: www.ust.edu.al


UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË

Web: www.unkorce.edu.al


UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Web: www.univlora.edu.al


UNIVERSITETI “EQEREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR

Web: www.uogj.edu.al


UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI”, SHKODËR

Web: www.unishk.edu.al


UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS

Web: www.uamd.edu.al


UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI”, ELBASAN

Web: www.uniel.edu.al


Universitete Jopublike

Universiteti i New York-ut në Tiranë

Web: www.unyt.edu.al


Universiteti Europian i Tiranës

Web: www.uet.edu.al


Universiteti Polis

Web: www.universitetipolis.edu.al


Universiteti Epoka

Web: www.epoka.edu.al


SHLUP "Luarasi"

Web: www.luarasi-univ.edu.al
Albanian University

Web: www.albanianuniversity.alUniversiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"

Web: www.unizkm.al

Akademia e Filmit dhe Multimedias

Web: www.afmm.edu.al

SHLUP "Universiteti Marin Barleti"

Web: www.umb.edu.alUniversiteti Aldent

Web: www.ual.edu.alSHLUP "Wisdom University"

Web: www.wisdom.alSHLUP "ISSAT"

Web: www.issatinstitute.comShkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë

Web: www.umsh.edu.al

SHLUP "Logos"

Web: www.shlplogos.edu.alSHLUP "Universiteti Metropolitan Tirana"

Web: www.umt.edu.al

SHLUP "Tirana Business University"

Web: www.tbu.al

SHLUP "Hëna e plotë" (BEDËR)

Web: www.beder.edu.alAkademia Profesionale e Biznesit

Web: www.apb.edu.al

Akademia e Studimeve të Aplikuara "REALD"

Web: www.asar.edu.al

SHLUP "Instituti Kanadez i Teknologjisë"

Web: www.cit.edu.al

Institutione Private

Instituti Alb-Shkenca

Web: www.alb-shkenca.org


Bindi sh.p.k

Web: www.bindi.al