Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Institucionet Homologe në BE

ANGLI

RCUK - Research Councils UK - Këshilli për Kërkim Shkencor i Anglisë

Web: www.rcuk.ac.uk

EPSRC - Engineering and Physical Sciences Research Council - Këshilli për Financimin e Kërkimeve Shkencore në Inxhinieri dhe Fizikë

Web: www.epsrc.ac.uk

BBSRC - Biotechnology and Biological Sciences Research Council - Këshilli për Financimin e Kërkimeve Shkencore në Biologji e Bioteknologji

Web: www.bbsrc.ac.uk

NERC - Natural Environment Research Council - Këshilli për Financimin e Kërkimeve Shkencore në Mjedisin Natyror

Web: www.nerc.ac.uk

ESRC - Economic and Social Research Council - Këshilli për Financimin e Kërkimeve Shkencore në Ekonomi e Fushën Sociale

Web: http://www.esrc.ac.uk

AHRC - Arts & Humanities Research Council- Këshilli për Financimin e Kërkimeve në Arte e Shkenca Humane

Web: www.ahrc.ac.uk

Innovate UK - Organizata Innovate UK

Web: www.inovateuk.or

Pera Consulting - Organizata Pera UK

Web: www.peraconsulting.com/

AUSTRI

FFG - The Austrian Research Promotion Agency - Agjencia Austriake për Promovimin e Kërkimit Shkencor

Web: www.ffg.at

FFW - The Austrian Science Fund - Fondi Austriak për Shkencën

Web: www.fwf.ac.at

BELGJIKA

FWO - Fondacioni për Kërkim Shkencor i Flandrës

Web: www.fwo.be

FNRS - Fondi për Kërkime Shkencore

Web: www.fnrs.be/

IWVT - Agjencia për Inovacion përmes Shkencës e Teknologjisë

Web: www.iwt.be

BULLGARIA

NSFB - Fondi Kombëtar i Shkencës i Bullgarisë

Web: www.nsfb.net

BSMEPA - Agjencia për Inovacionin dhe Promovimin e Ndërmarrjeve te Vogla e të Mesme

Web: www.sme.government.bg

ÇEKIA

GACR - Fondacioni Cek Për Shkencën

Web: www.gacr.cz

TACR - Agjencia Ceke për Teknologjinë

Web: www.tacr.cz

DANIMARKA

DASTI - Agjencia Daneze për Shkencën, Teknologji dhe Inovacion

Web: www.ufm.dk

ESTONIA

EAS - Agjencia e Sipërmarrjeve e Inovacionit e Estonisë

Web: www.eas.ee

ETAG - Këshilli për Financim i Kërkimeve Shkencore i Estonisë

Web: www.etag.ee

FINLANDA

TEKES - Agjencia Finlandeze për Financimin e Inovacionit

Web: www.tekes.fi

SITRA - Fondi Finlandez i Inovacionit

Web: www.sitra.fi

AKA - Akademia e Finlandës për Financimin e Kërkimit Shkencor

Web: www.aka.fi

FRANCA

ANR - Agjencia Kombëtare Franceze për Kërkim Shkencor

Web: www.agence-nationale-recherche.fr

CNR - Qendra Kombëtare për Kërkime Shkencore

Web: www.cnr.fr

BPI - Fondi për Investimin e Ndërmarrjeve e Inovacionit

Web: http://www.bpifrance.fr

GREQIA

GSRT - Këshilli Grek për Financimin e Kërkimit Shkencor e Teknologjisë

Web: www.gsrt.gr

FORTH - Fondacioni për Kërkim Shkencor e Teknologji-Hellas

Web: www.forth.gr

GJERMANIA

DFG - Fondacioni Gjerman për Kërkimin Shkencor

Web: www.dfg.de

Ptj - Organizata Ptj Gjermany

Web: www.fz-juelich.de/ptj

VDI/VDE-Its - Organizata VDI/VDE-Its

Web:

HOLLANDA

Agjencia për Ndërmarrjet e Inovacionin e Holandës

Web: www.agentschapnl.nl

NWO - Organizata Holandeze për Kërkim Shkencor

Web: www.nwo.nl

STW - Fondacioni Holandez për Teknologjinë

Web: http://www.stw.nl/en

RVO - Agjencia Holandeze për Inovacionin e Qëndrueshëm

Web: www.rvo.nl

HUNGARIA

NKFIH - Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor, Zhvillim dhe Inovacion

Web: www.nkfih.gov.hu

OTKA - Fondi Hungarez për Kërkimin Shkencor

Web: www.otka.hu

IRLANDA

SFI - Fondacioni Irlandez për Shkencën

Web: www.sfi.ie

Këshilli Irlandez për Financimin e Kërkimit Shkencor (i krijuar në 2012 nga bashkimi i IRCHSS - Këshillit Irlandez për Kërkimin Shkencor në Shkencat Humane e Sociale dhe IRCSET - Këshillit Irlandez për Shkencë, Inxhinierinë dhe Teknologjinë )

Web: www.research.ie

Agjencia për Ndërmarrjet e Inovacionin

Web: www.enterprise-ireland.com

ITALIA

CNR - Këshilli Kombëtar për Kërkim Shkencor

Web: www.cnr.it

ENEA - Agjencia Kombëtare për Teknologjitë e Reja, Energjinë dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm Ekonomik

Web: www.enea.it

APRE - Agjencia për Promovimin e Kërkimit Shkencor në Europë

Web: www.apre.it

INDIRE - Instituti Kombëtar për Dokumentim, Kërkim Shkencor e Inovacion

Web: www.indire.it

KROACIA

HRZZ - Fondacioni Kroat për Shkencën

Web: www.hrzz.hr

HAMAG-BICRO - Agjencia Kroate për SME-të, Inovacionin dhe Investimet( i krijuar në 2014 nga bashkimi iBICRO - Agjencisë Kroate për Inovacionin e Biznesit dhe HAMAG Invest - Agjencisë Kroate për SME-të dhe Investimet

Web: www.hamagbicro.hr/

AMPEU - Agjencia për Mobilitetin e Kërkuesve Shkencorë dhe Promovimin e Programeve të BE

Web: www.mobilnost.hr

LETONIA

LZP - Këshili Letonez për Financimin e Kërkimit Shkencor

Web: www.lzp.lv

LITUANIA

LMT - Këshilli për Kërkim Shkencor i Lituanisë

Web: www.lmt.lt

MITA - Agjencia Lituaneze për Shkence, Teknologji dhe Inovacion

Web: www.mita.lt

LIC - Qendra Litauneze e Inovacionit

Web: www.lic.lt

LUKSEMBURGU

LuxInovation - Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion

Web: en.luxinnovation.lu
Web: www.innovation.public.lu

MALTA

MCS - Këshilli i Maltës për Shkencë dhe Teknologji

Web: www.mcst.gov.mt

POLONIA

NCBR - Qendra Kombëtare për Kërkim Shkencor& Zhvillim

Web: www.ncbr.gov.pl

PARP - Agjencia Polake për Ndërmarrjet e Inovacionin

Web: www.en.parp.gov.pl

PORTUGALIA

IAMPEI - Agjencia Portugeze për Konkurueshmëri e Inovacion

Web: www.imapei.pt

FCT - Fondacioni për Shkencë dhe Teknologji

Web: www.fct.pt

QIPRO

RPF - Fondacioni për Promovimin e Kërkimit Shkencor

Web: www.research.org.cy

RUMANIA

UEFISCDI - Agjencia Ekzekutive për Financimin e Arsimit të Lartë, Kërkimit Shkencor, Zhvillimit dhe Inovacionit

Web: www.uefiscdi.ro

SLLOVAKIA

SIEA - Agjencia Sllovake e Energjisë dhe Inovacionit

Web: www.siea.sk

SRDA - Agjencia Sllovake për Kërkim Shkencor dhe Zhvillim

Web: www.appv.sk

SLLOVENI

ARRS - Agjencia Sllovene e Kërkimit Shkencor

Web: www.arrs.gov.si/en

TIA - Agjencia Sllovene për Teknologjinë

Web: www.tia.si

SPANJË

CDTI - Qendra për Zhvillimin e Teknologjisë Industriale

Web: www.cdti.es

CSIC - Këshilli Kombëtar Spanjoll për Financimin e Kërkimit Shkencor

Web: www.csic.es

SUEDI

VR - Këshilli Suedez për Financimin e Kërkimit Shkencor

Web: www.vr.se

SSF - Fondacioni Suedez për Kërkime Strategjike( )

Web: www.stratresearch.se

VINNOVA - Agjencia Suedeze për Sistemet e Inovacionit

Web: www.vinnova.se

STINT - Fondacioni Suedez për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Fushën e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

Web: www.stint.se