Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Legjislacioni për AKTI-n

Relacion për Projekt Vendimin "Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit dhe Teknologjisë"

Vendimi Nr. 903, datë 206.08.2009 "Për Krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit"

Urdhëri Nr 42, datë 26.2.2010 "Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit"

Vendimi Nr. 480, datë 23.6.2010,"Për një shtesë në vendimin Nr. 903, datë 26.08.2009 Për krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit"

Vendimi Nr. 830, datë 13.10.2010 "Për një shtesë në vendimin Nr. 903, datë 26.08.2009 Për krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit"

Vendimi Nr. 6, datë 4.01.2012 "Për një ndryshim në vendimin Nr. 903, datë 26.08.2009 Për krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit"

Vendimi Nr. 606, datë 17.09.2014 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr. 903, datë 26.08.2009 Për krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit"

Rregullore për Funksionimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit pranë Këshillit të Ministrave

VKM Nr. 110, datë 04.02.2015 Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT), Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik (AKCE), Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe Agjencisë së Prokurimit Publik (APP) të mjediseve të ndërtesës (godinës) "Ish-INIMA"

Legjislacioni për Shkencën në Republikën e Shqipërisë

VKM Nr. 424 datë 06.08.1993 "Për krijimin e Këshillit të Politikës Shkencore e Zhvillimit Teknologjik"-shfuqizuar

VKM Nr. 158 date 07.04.1995 Për disa ndryshime në VKM Nr 424 datë 06.08.1993 "Për krijimin e Këshillit të Politikës Shkencore e Zhvillimit Teknologjik"

Ligji Nr. 7893 datë 22.12.1994 Për "Shkencën dhe Zhvillimin Teknologjik"

Ligji Nr. 8401,datë 9.9.1998 Për disa ndryshime në Ligjin Nr.7893, datë 22.12.1994 "Për Shkencën dhe Zhvillimin Teknologjik"

VKM Nr. 567 datë 23.10.1995 "Për shpërblimin e këshillave, komisioneve dhe ekspertizave të veprimtarisë shkencore dhe teknologjisë"

VKM Nr. 439 datë 28.6.2006 "Për marrjen e masave për zbatimin e studimit të reformës së kërkimit shkencor pjesë e rrjetit të instituteve të ministrive të linjës"

Ligj Nr. 9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë"

Ligji Nr. 9853, datë 26.12.2007 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë"

Ligji Nr. 9949, datë 7.7.2008 Për një ndryshim në Ligjin Nr.9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar

Ligj Nr. 10271 datë 22.04.2010 Për disa ndryshime në Ligjin Nr 9655 datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar

VKM Nr 178 datë 04.04.2007 Për marrjen e masave për zbatimin e studimit të reformës së kërkimit shkencor pjesë e rrjetit të instituve të Akademisë së Shkencave

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e "Memorandumit të Mirëkuptimit Ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Asociimin e Republikës së Shqipërisë në Programin e Shtatë Kuadër të Komunitetit Europian për Kërkimin, Zhvillimin Teknologjik dhe të veprimtarive të Demonstrimit (2007-2013)"

Ligj nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020" - Programi për kërkim dhe inovacion"

Ligj Nr 61/2015 Për ratifikimin e Marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë e Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Unionit "Konkurrenca e Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme- COSME 2014-2020'( Fletore Zyrtare Nr 111, Viti 2015, Faqe 5908)

Ligj Nr 75/2015 datë 09.07.2015 Për ratifikimin e Marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë e Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Unionit për punësim e inovacion social -EASI ( Fletore Zyrtare Nr 132, Viti 2015, Faqe 6757)

VKM Nr 798 datë 19.11.2014 Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës Evropiane për Kërkime Bërthamore (CERN), në lidhje me bashkëpunimin teknik dhe shkencor në fizikën e energjisë së lartë

Dokumenta Strategjikë

Programi i Qeverisë 2013 - 2017

Raporti Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

Strategjia Kombëtare e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit 2009–2015

VKM Nr 863 datë 29/07/2009 Për miratimin e Strategjisë së Shkencës, Teknologjisë dhe të Inovacionit 2009-2015

VKM Nr 1007 datë 08/10/2009 Për një ndryshim në VKM Nr 863 datë 29/07/2009 "Për miratimin e Strategjisë së Shkencës, të Teknologjisë dhe Inovacionit 2009-2015"

VKM Nr 284 datë 01.04.2015 Për miratimin e Strategjisë ndërsektoriale "Agenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020"

VKM Nr. 468, datë 30.5.2013 "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it"

VKM Nr 300 datë 8.4.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 468, datë 30.5.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it"

VKM nr. 611, datë 17.9.2014 Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Strategjisë Rajonale për Evropën Juglindore, 2014 – 2020

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2013 - 2020

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Legjislacioni për Integrimin Europian

VKM Nr. 330 datë 28.5.2014 Për miratimin e udhërrëfyesit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian, 2013.

Urdhër i Kryeministrit Nr. 183, datë 23.6.2014 Për përgatitjen dhe hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2014 – 2020.

VKM Nr 438, date 02.07.2014 Per miratimin e Planit Kombetar te Integrimit Europian - PKIE

Të tjera

Ligji Nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi Nënpunësit Civil"

Ligji Nr. 152/2013 "Për Nëpunësin Civil"

Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik"

Raporte

Raporti KLSH

Raporti Monitorimit