Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Bordi Drejtues

Bazuar në VKM Nr.903, datë 26.8.2009 "Për krijimin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI)", Bordi Drejtues është organi kolegjial vendimmarrës i AKTI-t, që miratohet me urdhër të Kryeministrit dhe kryesohet nga Ministri i Arsimit dhe Sportit. Bordi funksionon sipas parimit të barazisë së anëtarëve dhe mblidhet jo më pak se 6 herë në vit.


Në përbërje të Bordit Drejtues, janë:

 • Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike është nënkryetar i bordit drejtues;
 • Zëvendësministri i Financave, që mbulon çështjet e buxhetit;
 • Zëvendësministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, që mbulon çështjet e teknologjisë dhe të inovacionit;
 • Zëvendësministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave;
 • Zëvendësministri i Shëndetësisë;
 • Kryetari i Konferencës së Rektorëve;
 • Sekretari Shkencor i Akademisë së Shkencave;
 • Një përfaqësues nga shkollat e larta private, me, së paku, gradën shkencore "Doktor", i cili propozohet nga Konferenca e Rektorëve, për një periudhë 4- vjeçare;
 • Kryetari i Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.


Funksionet kryesore të Bordit Drejtues janë:

 • Propozon pranë Kryeministrit fondin e nevojshëm për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin dhe për funksionimin e AKTI-t;
 • Miraton financimin e programeve dhe të projekteve të SHTI-së, në përputhje me:
  1. FSHTI-në, parashikuar në ligjin e buxhetit;
  2. Përparësitë e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave;
  3. Vlerësimin e komisioneve të vlerësimit të programeve dhe projekteve;
 • Autorizon Drejtorin e Përgjithshëm të AKTI-t për nënshkrimin e kontratave të zbatimit të programeve dhe projekteve të miratuara;
 • Miraton raportin e veprimtarisë së AKTI-t, që i dërgohet Kryeministrit dhe bëhet publik;
 • Miraton përbërjen e komisioneve të vlerësimit të programeve dhe projekteve, sipas fushave të shkencës, në bazë të propozimit të drejtorit të përgjithshëmn të AKTI-së;
 • Shqyrton dhe miraton raportet e monitorimit dhe të vlerësimit të programeve dhe projekteve, të financuara nga AKTI.