Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Ditë Informative në Universitetin e Tiranës


Më datë 23 Dhjetor 2013, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, organizoi një Ditë Informative me Fakultetet e Universitetit të Tiranës. Në këtë prezantim morrën pjesë pedagogë dhe student të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Tiranës, të cilëve ju prezantua programi i ri Horizon 2020, Euraxess, Karta Europiane për Kërkuesit dhe Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesit si dhe Qendrat Kërkimore të Përbashkëta.

Horizon 2020 është programi i cili do të pasojë Programin e Shtatë Kuadër (FP7), dhe do të zgjasë nga viti 2014- 2020. Pjesëmarrësit u prezantuan me kolonat kryesore të Horizon 2020 si dhe me të rejat që do të sjellë ky program jo vetëm në fushën e projekteve shkencore, por edhe me të rejat që do të sjellë në inovacion, teknologji dhe në shoqërinë e vendeve pjesëmarrëse. Aktualisht Horizon 2020 është programi shkencor me format europian më i rëndësishëm në të cilën Shqipërisë do t’i mundësohet pjesëmarrja dhe ku Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë e Inovacionit ka një rol shumë të rëndësishëm për promovimin e tij. Për më tepër...

Ditë Informative në Fakultetin e Shkencave Natyrore

Më datë 16 Prill 2013, Agjensia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, organizoi një Ditë Informative në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Kjo Ditë Informative u organizua për të prezantuar kërkuesit e këtij fakulteti me programet shkencore europiane të cilat do të implementohen në vitin 2013 e në vijim.
Nga këto programe u prezantuan Horizon 2020, program i cili do të pasojë Programin e Shtatë Kuadër (FP7), dhe do të zgjasë nga viti 2014- 2020. Kërkuesit u prezantuan me vizionin e Horizon 2020 si dhe me të rejat që do të sjellë ky program jo vetëm në fushën e projekteve shkencore, por edhe me të rejat që do të sjellë në inovacion, teknologji e shoqërinë e vendeve pjesëmarrëse. Për më tepër...

Katalogu Kombëtar për Inovacionet Shqiptare për Zhvillimin e NjerëzimitNë vitin 2012, PNUD Programi për Qeverisjen dhe Zhvillimin Lokal në bashkëpunim me PNUD, ART GOLD 2, IDEASS International Cooperation, BAZH OJQ dhe AKTI bashkëpunuan për herë të parë për krijimin e Katalogut Kombëtar për Inovacionet Shqiptare për Zhvillimin e Njerëzimit. AKTI, në rolin e koordinuesit ka dhënë një ndihmë të madhe në krijimin dhe në promovimin e mëtejshëm të këtij katalogu.

Prezantimi i katalogut nga Drejtori i Përgjithshëm i AKTI-t.

Aktivitetet për realizimin e këtij katalogu janë një shembull i përsosur për identifikimin e inovacioneve për zhvillimin e njerëzimit. Bashkëpunimi i këtij konsorciumi ka aktivizuar dhe shumë aktorë kombëtar si ministritë, universitetet, qendrat e specializuara, organizatat, qeveritë lokale, etj.

Broshurat e para të këtyre inovacioneve, të shkruara nga vetë autorët gjenden më poshtë në versionin Anglisht: