Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Takimi "Ditë Informative mbi Qendrat e Përbashkëta të Kërkimit - JRC"

Më datë 3 Tetor 2012, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Qendrat e Përbashkëta Kërkimore – JRC në Bruksel organizuan në mjediset e Hotel Rogner takimin "Ditë Informative mbi Qendrat e Përbashkëta të Kërkimit - JRC". Qëllimi i këtij takimi ishte njohja e një komuniteti më të gjerë kërkuesish shqiptarë me Qendrat e Përbashkëta Kërkimore – JRC.

Fjala e hapjes u mbajt nga Znj. Edlira Late - Drejtoreshë e Arsimit të Lartë pranë Ministrisë së Arsimit, Z. Vladimir Sucha - Zv. Drejtor i Përgjithshëm i JRC, Z. Francois Begeot - Drejtor i Departamentit të Operacioneve dhe Drejtor i Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri, Z. Ylli Pango - Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Z. Arjan Xhelaj – Anëtar i Bordit të JRC.Për më tepër...

Steering Platform on Research for the Western Balkan Countries (WBC)

Takimi i 12-të i Platformës së Kërkimit Shkencor për vendet e Ballkanit Perëndimor u zhvillua në Tiranë më 12-13 qershor 2012. Takimi u drejtua nga Danimarka si kryesuese e Presidencës për 6 mujorin e parë të vitit 2012, Shqipëria dhe Komisioni Europian.Për më tepër...