Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Trajnim - Shëndetësia dhe Kërkimi Shkencor

13-14 Korrik 2011 - Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit me iniciativën e Prof. Jera Kruja, Pikë Kombëtare Kontakti për Shëndetsinë në Shqipëri dhe në bashkëpunim me Agjencinë Promocionale të Kërkimit Evropian në Itali APRE, organizoi në Tiranë, dy seanca trajnimi me qëllim mbështetjen dhe nxitjen e kërkuesve të fushës së shëndetësisë për të aplikuar në Programin e Shtatë Kuadër të Bashkimit Europian (FP7). Për më tepër...

Seancë Informative për Kërkimin

27 Maj 2011 - Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), me mbështetjen e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri organizoi një Seancë Informative për Kërkimin, pranë Hotel Tirana International. Për më tepër...

Trajnim - Për mbështetjen e aplikuesve potencialë në përgatitjen e projekt propozimeve të Programit FP7

19 - 20 Prill 2011 - AKTI në bashkëpunim me Delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri dhe Zyrën Austriake të Koordinimit në Shkencë dhe Kërkim (ASO), organizoi dy seanca trajnimi me qëllim mbështetjen e aplikuesve potencialë në përgatitjen e projekt propozimeve të Programit FP7, me pjesëmarrjen e Ekspertit të mirënjohur në nivel ndërkombëtar, Z. Sean McCarthy. Për më tepër...

Ditë Informative - Pjesëmarrja në Programin Europian për Shkencë e Teknologji – COST


21 - 24 Shkurt 2011 - Në Mikroqendrën e Trajnimeve të Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit janë zhvilluar Ditë Informative mbi "Pjesëmarrjen në Programin Europian për Shkencë e Teknologji – COST". Për më tepër...