Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Workshop - AKTI, TURBO, TUBITAK

20 Dhjetor 2010 - AKTI së bashku me Organizatave Turke për Kërkim dhe Biznes (TURBO) dhe Këshillin Turk për Shkencë dhe Teknologji (TUBITAK) organizuan workshopin "Strategjitë e Zhvillimit të Kapaciteteve Njerëzore në Shkencë dhe Teknologji dhe Aksionet Marie Curie". Për më tepër...

Delegacion - Programi EUREKA


13 - 14 Dhjetor 2010 - Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit priti delegacionin e Programit EUREKA, i cili përbëhej nga Z. Luuk Borg, Drejtor i Sekretariatit EUREKA si dhe Z. Halada Svatopluk Koordinator për Ballkanin pranë EUREKA. Për më tepër...

Konferencë - Ditë Informative - COST


22 Nëntor 2010 - Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, organizoi konferencën "Ditë Informative mbi Programin COST (Bashkëpunimi Evropian për Shkencë dhe Teknologji)" . Për më tepër...

Delegacion - Projekti Life-Watch


18-19 Nëntor 2010 - Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit priti një delegacion nga projektit Life-Watch , i cili është një Infrastrukturë Elektronike Shkencore për eksplorimin e sistemit të Biodiversitetit. Për më tepër...

Tryezë e Rrumbullakët


15 Nëntor 2010 - Qendra e Trajnimit, AKTI organizoi Tryezën e Rrumbullakët "Bujqësia në Programin Kuadër 7". Në këtë takim ishin të ftuar ekspertë pjesëmarrës në Projektet FP7 në fushën e Bujqësisë. Për më tepër...